Van buiten de Europese Unie (EU)
naar Nederland verhuizen

 

Bij een verhuizing van buiten de EU naar Nederland mag u uw persoonlijke goederen belastingvrij invoeren en uw auto of motor ook belastingvrij registreren. Onder persoonlijke goederen wordt verstaan:
• uw huishoudelijke inventaris
• vervoermiddelen
• huisdieren
• huishoudelijke artikelen en artikelen persoonlijke verzorging

Voor het belastingvrij invoeren en registreren van goederen moet u wel een vergunning aanvragen. Er kan geen vrijstelling van belasting worden verleend voor de volgende produkten:
• bedrijfsvoertuigen
• materiaal, betrekking hebbende op uw onderneming
• alcohol- en tabaksprodukten
• goederen m.b.t. handelsaktiviteiten

Aanvragen vergunning
Voor het belastingvrij invoeren van persoonlijke goederen in Nederland moet u een vergunning aanvragen bij de douanepost in de regio waaronder uw toekomstige woonplaats valt. Daarbij moet u een lijst verstrekken met hierop alle goederen vermeld, die u mee wilt nemen naar Nederland. Wij raden u aan om de vergunning ruim voor datum verhuizing aan te vragen.

Voorwaarden verkrijging vergunning
• u heeft minstens 12 maanden in het land van vertrek gewoond;
• u heeft van deze 12 maanden minstens 185 dagen in het land van vertrek gewoond, wegens werkzaamheden en omdat uw gezin en/of familie aldaar woonachtig was;
• U heeft de goederen minstens zes maanden aaneengesloten in uw bezit gehad en gebruikt in het land van vertrek (buiten de EU);
• U mag de betreffende verhuisgoederen 12 maanden na de verhuizing naar Nederland niet uitlenen, verpanden, verhuren of verkopen. Als u hiertoe toch voornemens bent, dient u dit eerst te melden bij de douanedienst waaronder uw woonplaats valt. Daar wordt vervolgens vast gesteld of u al dan niet alsnog belasting over de goederen dient te betalen.

Belangrijk
Wanneer u in een niet-EU-land heeft gewerkt, terwijl uw gezin of familie woonachtig was in Nederland, dan geldt voor de Douane dat ook u in Nederland heeft gewoond. Ook als u voor onbepaalde tijd in een niet-EU-land heeft gewerkt of gestudeerd, dan blijft Nederland in deze situatie het land waar u heeft gewoond.

Dit betekent dat u géén vergunning krijgt voor het belastingvrij invoeren van uw huisraad en goederen.